Hakkımızda

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU

  • E-serbest meslek makbuzu, uygulaması, serbest meslek erbabı olup hukuk, muhasebe, denetim, tıp, mimar, mühendislik vb. alanlarda, vekil, danışman, müşavir, denetçi, arabulucu, aracı, mimar, mühendis vb. adlar altında serbest meslek faaliyetinde bulunanların, mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenledikleri serbest meslek makbuzlarının elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla geliştirilmiş elektronik belgedir.

    Serbest meslek makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” yayınlandı. Taslakda, yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “serbest meslek makbuzu” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Tebliğ taslağında mükelleflerden gerekli şartları yerine getirdiği değerlendirilenler e-Serbest meslek makbuzu düzenleyecektir.

    Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla, e-Serbest meslek makbuzu uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla, Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir. Mükellefler, 1 ve 2 maddelerinde belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak istediklerinde; Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan ilgili klavuzlara uygun olarak e-serbest meslek makbuzu Uygulamasına ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 1/7/2019 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. 1/7/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.